Friday, 20/05/2022 - 23:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Sơn 2

Kế hoạch kiểm tra cuối Học kỳ I, năm học: 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG THCS SỐ 2 PHƯỚC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2020 - 2021

1) Thời gian kiểm tra: Từ thứ 2/ 03 / 05 / 2021 đến  thứ 3/ 11 / 05 / 2021

       1.1) Từ thứ 2/19/04/2021 đến thứ 4/28/04/2021: Tổ chức kiểm tra các môn GDCD, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Thể dục theo thời khóa biểu có tiết dạy.

      1.2) Từ thứ 2/03/05/2021 đến thứ 3/11/05/2021: Tổ chức kiểm tra các môn còn lại theo hình thức tập trung.

2) Lịch kiểm tra và chấm bài kiểm tra tập trung:

        2.1) Từ thứ 2/19/04/2021 đến thứ 4/28/04/2021: Giáo viên bộ môn GDCD, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Thể dục từ khối lớp 6 đến khối lớp 9 tổ chức kiểm tra theo thời khóa biểu có tiết dạy đối với những lớp mình phụ trách. Kiểm tra xong vẫn dạy học bình thường.

        2.2) Từ thứ 2/03/05/2021 đến thứ 3/11/05/2021: Tổ chức kiểm tra theo hình thức tập trung như sau:

Thöù,ngaøy

Buoåi

Moân

Thôøi löôïng

Phaùt ñeà

Tính giôø

Thu baøi

Thứ hai

Saùng

Kieåm tra moân noùi(Speaking) Tieáng anh lôùp 9

03/05/2021

Chieàu

Kieåm tra moân noùi(Speaking) Tieáng anh lôùp 7

Thöù ba

Saùng

Kieåm tra moân noùi(Speaking) Tieáng anh lôùp 8

04/05/2021

Chieàu

Kieåm tra moân noùi(Speaking) Tieáng anh lôùp 6

 

 

Ngöõ vaên 9

90 phuùt

7h10

7h15

8h45

 

Saùng

Vaät lí 9

45 phuùt

9h00

9h05

9h50

Thứ tư

 

Lòch söû 9

45 phuùt

10h05

10h10

10h55

05/05/2021

Chieàu

Ngöõ vaên 7

90 phuùt

13h25

13h30

15h00

 

 

Vật lí 7

45 phuùt

15h15

15h20

16h05

 

 Saùng

Ngöõ vaên 8

90 phuùt

7h10

7h15

8h45

Thöù năm

 

Vt lí 8

45 phút

9h00

9h05

9h50

06/05/2021

Chieàu

Ngöõ vaên 6

90 phuùt

13h25

13h30

15h00

 

 

Vt lí 6

45 phuùt

15h15

15h20

16h05

 

 

Tieáng Anh 9

45 phuùt

7h10

7h15

8h00

 

Saùng

Hoùa hoïc 9

45 phuùt

8h15

8h20

9h05

Thöù saùu

 

Ñòa lí 9

45 phuùt

9h20

9h25

10h10

07/05/2021

 

Tieáng Anh 7

45 phuùt

13h25

13h30

14h15

 

Chieàu

Sinh hoïc 7

45 phuùt

14h30

14h35

15h20

 

 

Lịch söû 7

45 phuùt

15h25

15h30

16h15

 

 

Tieáng Anh 8

45 phuùt

7h10

7h15

8h00

 

Saùng

Hoùa hoïc 8

45 phuùt

8h15

8h20

9h05

Thöù baûy

 

Địa lí 8

45 phuùt

9h10

9h15

10h00

08/05/2021

 

Tieáng Anh 6

45 phuùt

13h25

13h30

14h15

 

Chieàu

Sinh học 6

45 phuùt

14h30

14h35

15h20

 

 

Lịch söû 6

45 phuùt

15h25

15h30

16h15

 

Saùng

Toaùn 9

90 phuùt

7h10

7h15

8h45

Thöù hai

 

Sinh hoïc 9

45 phuùt

9h00

9h05

9h50

10/05/2021

Chieàu

Toaùn 7

90 phuùt

13h25

13h30

15h00

 

 

Ñòa lí 7

45 phuùt

15h15

15h20

16h05

 

Saùng

Toaùn 8

90 phuùt

7h10

7h15

8h45

 

 

Lịch sử 8

45 phuùt

9h00

9h05

9h50

Thöù ba

 

Sinh hoïc 8

45 phuùt

10h05

10h10

10h55

11/05/2021

Chieàu

Toaùn 6

90 phuùt

13h25

13h30

15h00

 

 

Ñòa lí 6

45 phuùt

15h15

15h20

16h05

*Löu yù: 

        

- Sau  khi kiểm tra  xong, tiếp tục tổ chức dạy và học cho đến khi hết chương trình học kỳ II theo qui định của biên chế năm học.

Đề nghị tổ, nhóm trưởng chuyên môn và giáo viên tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về chuyên môn để chỉ đạo và hướng dẫn./.             

                                                                                    Phước Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2021

                                                                                                            Phó Hiệu trưởng

 

                                                                                                                 Nguyễn Văn Hoàng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 366
Năm 2022 : 2.873